Công ty cổ phần công nghệ BNC Group Ban lãnh đạo – BncGroup

Ban Điều Hành

Ông Phạm Đức Bình

Giám Đốc

Năm sinh: 1982

Quốc Tịch: Việt Nam

Ông Đào Văn Dũng

Phó Giám Đốc

Ông Lăng Đình Dương

Giám Đốc Kinh Doanh

Ông Nguyễn Xuân Trường

Giám Đốc Công Nghệ (CTO)

Ông Nguyễn Khắc Trí

Phó Giám Đốc